Úvod - Dopravní smlouvy

Silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

Ať už si to dopravce, cestující nebo odesílatel uvědomují, tím, že se dohodnou na realizaci služby, vždy spolu uzavírají některou ze smluv o přepravě. Často tomu bude v ústní podobě, ovšem v případě podnikatelských vztahů je namístě, aby uzavřená přepravní smlouva měla všechny potřebné náležitosti. Jenom tak se mohou strany smlouvy v případě jejího porušení s úspěchem domáhat nápravy. Kvalitní dopravní smlouva chrání obě smluvní strany. Dodává jim jistotu, že situace v době jejího uzavření neočekávané, se podaří korektně vyřešit díky srozumitelným, úplným a správným ujednáním. Smlouva vypracovaná odborníkem by měla působit preventivně a zejména svou perfekcí motivovat obě strany ke splnění dohodnutého. V opačném případě by měla poškozené straně poskytnout účinný nástroj sloužící k vynucení splnění závazku. Kvalitní smlouva o přepravě věci (nákladu), zasilatelská smlouva apod. proto výrazně snižuje riziko budoucích sporů.

Na webových stránkách dopravnismlouvy.cz poskytujeme základní orientaci v problematice závazkových vztahů v oblasti silniční osobní a nákladní dopravy, a to jak vnitrostátní tak i mezinárodní. Na naší stránce je možné obeznámit se s jednotlivými smluvními typy nejčastěji užívanými v oblasti silniční dopravy, a to jak s jejich nezbytnými formálními či obsahovými náležitostmi, tak i se základními právy a povinnostmi smluvních stran či koncepcí důležitého institutu odpovědnosti za škodu.

Pochopitelně není objektivně možné odpovědět na každou případnou otázku z oblasti závazkových vztahů v dopravě, a proto pokud jste nenalezli odpověď právě na tu Vaši, neváhejte a kontaktujte nás.