Osobní doprava

Závazkové vztahy v oblasti silniční osobní dopravy se budou řídit zásadně zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a to především právní úpravou smlouvy o přepravě osob (§ 760 – § 764, § 772 – § 773). Podrobnější úprava práv a povinností účastníků přepravní smlouvy v oblasti silniční osobní dopravy je přenechána přepravním řádům. Rovněž je nezbytné vycházet z ustanovení smluvních přepravních podmínek vydávaných jednotlivými dopravci. V oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy budou pro určení práv a povinností účastníků přepravní smlouvy vždy nejprve rozhodující tzv. kolizní právní normy, podle kterých se určí, jakým právem se bude daný závazkový vztah řídit. Jedná se především o nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), jakož i zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. 

Veřejná (pravidelná) silniční osobní doprava

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu definuje veřejnou silniční osobní dopravu jako činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské autobusové dopravy. Pod pravidelnou přepravou osob je zase nutné rozumět přepravu spojem podle předem zveřejněného jízdního řádu, tarifu, přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek. Vozidlem v rámci veřejné silniční osobní dopravy je pouze autobus.

Veřejnou, či pravidelnou silniční osobní dopravou je tudíž přeprava osob v „klasickém“ pojetí, když je cestující úplatně přepravován autobusem dopravce, přičemž nástupní i výstupní stanice jsou v jízdním řádu předem určeny, rovněž jako je stanovena doba příchodu a odchodu daného autobusu.

Vznik smlouvy

Přepravní smlouva vzniká tak, že cestující s platným jízdním dokladem nastoupí do vozidla či vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem. Závazkový vztah mezi cestujícím a dopravcem vznikne i tak, že cestující nastoupí do vozidla bez jízdenky, kterou si ale bezodkladně (u řidiče) zakoupí.

Jízdní doklad

Základní povinností cestujícího je samozřejmě zaplatit dopravci za provedení přepravy stanovené jízdné, které se platí zakoupením jízdního dokladu. Jízdním dokladem může být jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová, průkaz vydaný dopravcem anebo i např. průkaz osoby s těžkým či se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz TP či ZTP). Cestující je povinen po dobu plnění přepravní smlouvy prokázat se platným jízdním dokladem, a to osobě k tomu dopravcem pověřené, v opačném případě mu může být uložena povinnost zaplatit jízdné a přirážku, jejíž výše však nesmí přesáhnout částku 1 000,- Kč. Nestačí tedy pouze případné tvrzení cestujícího, že je držitelem daného dokladu, jen ho nemá právě u sebe.

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

Dopravce v rámci veřejné (pravidelné) silniční osobní dopravy je povinen podávat cestujícím informace o jízdních řádech, tarifu a vyhlášených přepravních podmínkách. Dopravce je povinen zajistit prodej jízdenek ve stanici nebo na vybraných místech, musí-li cestující mít jízdenku již před nástupem do vozidla. Dopravce má dále povinnost oznamovat cestujícím zpoždění spoje, trvá-li zpoždění více než 10 minut a jsou-li k tomu vozidlo či stanice dopravce vybaveny informačním zařízením. Dopravce musí samozřejmě zajistit pořádek, čistotu a klid ve vozidle, jakož i používání vozidel, která s ohledem na délku spoje nebo charakter nabízených přepravních služeb splňují požadavky na bezpečnou a pohodlnou přepravu cestujících.

Cestující je oprávněn obsadit ve vozidle jen jedno volné místo k sezení a v dopravcem označených vozidlech se smí přepravovat pouze se zakoupenou místenkou. Zvláštní podmínky platí pro přepravu některých osob a věcí, jako např. dětí, dětských kočárků a jízdních kol, osob s omezenou schopností pohybu a orientace či osob na vozíku pro invalidy. Cestující musí dodržovat bezpečnost a plynulost dopravy, svým chováním nesmí ohrožovat sebe či jiné osoby anebo poškozovat majetek dopravce. Pokud cestující ve vozidle stojí, musí se přidržovat zařízení k tomu určených. Nastoupit do vozidla či z něho vystoupit je možné jen ve stanici, a není-li vozidlo v pohybu.

Přeprava zavazadel

Součástí přepravní smlouvy je zásadně i přeprava zavazadla. Tímto zavazadlem je v první řadě zavazadlo ruční, tj. snadno přenosná věc, kterou lze umístit ve vozidle na místo pod nebo nad sedadlem cestujícího. Dále se může jednat o tzv. spoluzavazadlo, jež přesahuje rozměry ručního zavazadla a musí být přepravováno na zvlášť určeném místě ve vozidle v prostoru pro cestující (např. jízdní kolo). Pro přepravu ručních zavazadel a spoluzavazadel se neuzavírá zvláštní přepravní smlouva, za přepravu spoluzavazadla však cestující platí sjednanou cenu (nad rámec jízdného). Cestovní zavazadlo, tj. věc větších rozměrů či vyšší hmotnosti, se přepravuje na základě samostatné přepravní smlouvy, která se uzavírá přijetím cestovního zavazadla dopravcem k přepravě a vydáním přepravního dokladu o přijetí cestovního zavazadla k přepravě cestujícímu (zavazadlový lístek).

Odpovědnost za škodu

Dopravce odpovídá cestujícímu za škodu způsobenou mu na zdraví či na zavazadlech, které byly přepravovány společně s ním anebo které měl u sebe, vznikne-li škoda v důsledku okolnosti, která je vlastní provozu dopravního prostředku a je objektivně způsobilá vyvolat škodu. Této odpovědnosti se dopravce zbaví, pouze pokud prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat.

Dopravce rovněž odpovídá za škodu vzniklou na cestovním zavazadle během prováděné přepravy, s výjimkou případů stanovených v přepravním řádu (např. porušení povinností cestujícího, vyšší moc atd.). Při úplné nebo částečné ztrátě nebo poškození cestovního zavazadla, nebo nastaly-li okolnosti tomu nasvědčující, je dopravce povinen bez zbytečného odkladu sepsat o tom zápis, a to nejpozději při výdeji cestovního zavazadla nebo v době, kdy mělo být vydáno.

Cestující ve veřejné (pravidelné) silniční osobní dopravě nemá právo na náhradu škody, jestliže přeprava nebyla provedena včas. Cestující má však právo na vrácení jízdného v případě, že dopravce vůbec neprovedl přepravu (z důvodů spočívajících na jeho straně) anebo v případě, že se cestující vzdal jízdy, protože spoj, který hodlal pro přepravu použít, má z nástupní stanice zpoždění 60 minut a více.

Nepravidelná silniční osobní doprava

Nepravidelnou silniční osobní dopravu je možné rozdělit podle toho, zda se jedná o přepravu hromadnou anebo přepravu nehromadnou.

Jde-li o hromadnou přepravu osob, musí být tato předem u dopravce objednána, a to před požadovaným dnem přistavení vozidla tak, aby dopravce mohl vzhledem k povaze, rozsahu a délce trvání požadované přepravy její provedení řádně připravit a zajistit. Objednávka musí obsahovat název (jméno), poštovní adresu a číslo telefonu objednatele, přesné určení místa a dobu přistavení vozidla, směr, cíl a dobu trvání přepravy a počet účastníků přepravy.

Smlouva vzniká mezi objednatelem přepravy a dopravcem přijetím objednávky, přičemž na základě této smlouvy se dopravce zavazuje objednateli přepravit účastníky přepravy a jejich věci do sjednaného místa (míst) řádně a včas. Objednatel se zase zavazuje dopravci, že on i účastníci přepravy splní sjednané a přepravním řádem stanovené podmínky a že zaplatí za přepravu (přepravné, resp. hotové výdaje).

Z hlediska odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli přepravy neprovedením či nevčasným provedením přepravy platí, že dopravce je povinen tuto škodu nahradit, nejvýše však do výše zaplaceného nebo sjednané přepravě odpovídajícího jízdného.  

Pokud se jedná o nehromadnou přepravu osob, rovněž platí, že k provedení přepravy musí být vozidlo u dopravce objednáno. Jde-li o krátkodobou přepravu, objednává se vozidlo telefonicky nebo ústně zpravidla přímo u řidiče. Pokud se jedná o přepravu, která vyžaduje určité přípravy na straně dopravce (např. vícedenní přeprava), je nutno vozidlo objednat předem tak, aby dopravce mohl včas provést potřebné přípravy. Přijetím objednávky vznikne smlouva, na jejímž základě se dopravce zavazuje provést přepravu podle sjednaných a přepravním řádem stanovených podmínek a cestující se zavazuje zaplatit jízdné, resp. dovozné za zavazadla, a to nejpozději při ukončení jízdy. Jízdné se platí i za objednanou jízdu vozidla na sjednané místo. Výši jízdného stanovuje tarif dopravce, přičemž délka dopravní cesty (a od toho závislá výše jízdného) se zjišťuje podle údajů schváleného taxametru.