Formální a obsahové náležitosti

Smlouva nevyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Dopravce má však právo požadovat na odesílateli, aby mu písemně potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu a rovněž má odesílatel právo, aby mu dopravce písemně potvrdil převzetí jeho zásilky určené k přepravě. Vystavení uvedených písemných dokladů nepředstavuje podmínku platného uzavření smlouvy o přepravě, jedná se jen o zvláštní zákonná oprávnění účastníků tohoto smluvního typu. V oblasti silniční přepravy vzniká smlouva zásadně buď okamžikem přijetí objednávky anebo převzetím zásilky k přepravě, pokud nevznikla již přijetím objednávky.

K podstatným obsahovým náležitostem této smlouvy patří:

  • určení smluvních stran,
  • závazek dopravce přepravit věc,
  • vymezení věci - zásilky
  • označení místa odeslání a místa určení,
  • úplatnost.

Zpět | Zpět na hlavní stránku