Judikatura

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 25 Cdo 1815/99: Právní úprava přepravních smluv (smlouvy o přepravě osob a smlouvy o přepravě nákladu) podle ustanovení § 760 - 773 obč. zák. obsahuje vzhledem ke specifičnosti jednotlivých oborů dopravy pouze ta základní ustanovení, jež ve své obecnosti dopadají na všechny obory dopravy. Ze systematického zařazení této úpravy v části osmé občanského zákoníku vyplývá, že na tyto smlouvy se vztahují i obecná ustanovení závazkového práva (§ 488 a násl. obč. zák.), pokud jejich použitelnost není vyloučena již z povahy věci a pokud přepravní předpisy neobsahují vlastní, speciální úpravu (§ 772 obč. zák.). Vedle předpisů správní povahy k jednotlivým oborům dopravy mají z hlediska úpravy práv a povinností účastníků přepravních vztahů zásadní význam přepravní řády. Přepravní řády jsou prováděcí právní předpisy, které upravují základní přepravní podmínky pro jednotlivé obory dopravy, doplňují obecnou úpravu občanského a obchodního zákoníku tím, že podrobněji vymezují práva a povinnosti účastníků přepravních smluv. V silniční dopravě jde o vyhlášku č. 133/1964 Sb, ve znění vyhl. č. 122/1979 Sb., vyhl. č. 74/1981 Sb., a vyhl. č. 106/1984 Sb., silniční přepravní řád (SPŘ).

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 25 Cdo 165/2003: Otázkou aktivní legitimace žalobců k uplatnění práva na náhradu škody za úplnou ztrátu jejich zavazadel se Nejvyšší soud ČR zabýval v rozsudku ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 25 Cdo 1815/99, který byl publikován v časopise Právní rozhledy č. 5/2002 a v Souboru rozhodnutí NS č. 12 pod pořadovým číslem C 826, a zaujal právní názor, že určil-li dopravce v nepravidelné hromadné přepravě osob, že zavazadlo bude přepravováno v zavazadlovém prostoru autobusu odděleně od cestujícího, je cestující, který zavazadlo dopravci předal, osobou oprávněnou k podání reklamace za úplnou ztrátu tohoto zavazadla.

Zpět | Zpět na hlavní stránku