Judikatura

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 32 Odo 397/2005: Z ustanovení § 601 OBZ nepochybně vyplývá, že podmínkou platného uzavření zasílatelské smlouvy není písemná forma. Bude proto platná i smlouva uzavřená jako ústní dohoda, která bude mít zpravidla podobu požadavku příkazce na obstarání přepravy se stanoveným obsahem a jeho přijetí zasílatelem. I pro zasílatelskou smlouvu však platí ustanovení § 272 odst. 1 obch. zák., podle něhož smlouva vyžaduje k platnosti písemnou formu, jestliže při jednání o jejím uzavření alespoň jedna strana projeví vůli, aby smlouva byla uzavřena písemně.

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 32 Odo 931/2002: "Shodné tvrzení účastníků" o právní povaze jejich závazkového vztahu (sjednaném typu smlouvy), jenž mezi nimi vznikl, nemůže soud bez dalšího přijmout.

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 29 Odo 152/2003: Jak je zřejmé z výše citovaného ustanovení zasílatel (při absenci jiné dohody) neodpovídá za škodu na zásilce vzniklou při přepravě věci, nýbrž pouze za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, tj. neodpovídá za případné porušení smlouvy sjednané s dopravcem a za škody vzniklé porušením přepravní smlouvy dopravcem.

Zpět | Zpět na hlavní stránku