Judikatura

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 33 Cdo 847/1998: Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit nájemné (§ 630 a násl. obch. zákoníku). Z ust. § 632 odst. 2 obch. zákoníku vyplývá, že užívání pronajatého dopravního prostředku, není-li ve smlouvě sjednáno něco jiného, je vázáno na osobu nájemce (dlužníka). K zániku smlouvy o nájmu dopravního prostředku proto, a to i s ohledem na ust. § 579 odst. 1 obč. zákoníku, dochází smrtí nájemce.  Práva a povinnosti ze smlouvy o nájmu dopravního prostředku, týkající se užívání předmětu nájmu, proto nepřecházejí na právní nástupce nájemce (dědice). Na právní nástupce však přechází zejména povinnost uhradit nájemné, na které pronajímateli vzniklo právo do doby smrti nájemce, dále např. povinnost vrátit dopravní prostředek apod.

Usnesení NS ČR, sp. zn. 32 Cdo 835/2009: Vrátit věc pronajímateli po skončení nájmu je základní povinností nájemce. Odpovědnost za škodu se odvozuje z porušení povinnosti pronajatou věc po uplynutí sjednané doby pronajímateli vrátit. To platí i za situace, že nemožnost vrátit předmět nájmu pronajímateli - a splnit tak svůj závazek - způsobila jeho odcizením třetí osoba (nezjištěný pachatel).

Zpět | Zpět na hlavní stránku