Judikatura

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 23 Cdo 3021/2009: Dopravní prostředek ve smlouvě o provozu dopravního prostředku podle § 638 odst. 1 obch. zák. je dostatečně určen druhově.

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 23 Cdo 5279/2009: Smluvní typy upravené v ustanoveních § 610 a násl. obch. zák. a § 638 a násl. obch. zák. jsou si v mnohém podobné, což je logickým důsledkem skutečnosti, že podstatou věcného (nepeněžního) plnění je v obou případech přeprava věci (zásilky, nákladu) z místa A do místa B. Zatímco však právní úprava smlouvy o přepravě věci klade těžiště na přepravovanou věc, na zásilku, o niž je dopravce povinen pečovat (srov. zejména § 617 odst. 1, větu první, a § 622 a násl. obch. zák.), takže pro tento smluvní typ je charakteristická vyšší míra odpovědnosti dopravce za předmět přepravy, v případě smlouvy o provozu dopravního prostředku (tzv. „charteru“) je již pojmově položen důraz na poskytnutí provozu dopravního prostředku (srov. též § 639 obch. zák.) za účelem vykonání cest, tato smlouva tak v sobě nese určité znaky nájmu (srov. shodně Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 5. díl. Praha : Linde Praha, a. s. 1999, 342 s.), zejména jde-li o tzv. „charter na dobu“ neboli „time charter“ (srov. shodně např. Marek, K. Smlouvy k zajišťování přepravy a se vztahem k dopravním prostředkům : Právní rozhledy, ročník 1999, číslo 7, s. 357), a závazek provozce pečovat o přepravovaný náklad esenciální obsahovou náležitostí tohoto smluvního typu není.

Zpět | Zpět na hlavní stránku