Judikatura

Rozsudek NS ČR, sp. zn. 25 Cdo 1815/99: Shrnou-li se předpoklady, za nichž se může přepravce úspěšně domáhat na dopravci nahrazení škody na zásilce, jsou jimi: a/ existence přepravní smlouvy (§ 765 obč. zák.); b/ vznik škody na přepravované zásilce v době od jejího převzetí k přepravě až do jejího vydání; c/ reklamace uplatněná oprávněnou osobou (tzv. aktivně legitimovanou osobou); d/ podání reklamace u dopravce (pasivní legitimace); e/ dodržení lhůty oprávněným (prekluzivní lhůta); f/ dodržení předepsaného obsahu reklamace a g/ ke škodě na zásilce nedošlo z důvodů uvedených v § 769 odst. 1 obč. zák.

Zpět | Zpět na hlavní stránku