Náložný list

Smluvní strany smlouvy o přepravě věci můžou ujednat povinnost dopravce vydat odesílateli při převzetí zásilky náložný list, mající povahu cenného papíru. Na rozdíl od přepravního dokladu, který se považuje za doklad o uzavření smlouvy o přepravě, je dopravce v případě vydání náložného listu povinen vydat zásilku osobě podle něho oprávněné, která mu jej předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky.

Náložný list má, jak již bylo zmíněno, povahu cenného papíru a tudíž může znít na doručitele, na jméno nebo na řad. Je-li náložný list vydán na doručitele, může práva z náložného listu uplatňovat osoba, která dopravci náložný list předloží. Pokud zní náložný list na jméno, je z něho oprávněna osoba, jejíž jméno je na něm uvedeno. Jiná osoba může být oprávněna z náložného listu na jméno pouze za předpokladu, že na ni byla postoupena práva z náložného listu na základě písemného smluvního ujednání. Konečně byl-li náložný list vydán na řad, můžou být práva z něho plynoucí převedeny rubopisem. Není-li uvedeno na čí řad je náložný list vydán, platí, že je vydán na řad odesílatele. Práva z náložného listu na řad uplatní osoba, na jejíž řad byl náložný list vystaven, resp. osoba uvedena jako poslední v nepřerušené řadě rubopisů.

Zákon stanovuje povinné náležitosti náložného listu, mezi které patří:

  • firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště fyzické osoby dopravce,
  • firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště fyzické osoby odesílatele,
  • označení přepravované věci,
  • údaj, zda byl náložný list vydán na doručitele nebo jméno příjemce, popřípadě údaj, že byl vydán na jeho řad,
  • místo určení,
  • místo a den vydání náložného listu a podpis dopravce.  

Mezi dopravcem a osobou oprávněnou podle náložného listu vzniká bezpochyby právní vztah, pro který je rozhodující právě obsah náložného listu, jež má přednost dokonce i před ustanoveními smlouvy o přepravě. Ustanovení smlouvy se může dopravce dovolávat pouze v případě, že jsou obsažena v náložném listu nebo pokud se na tato ustanovení v něm výslovně odkazuje. Dopravce má však právo uplatnit vůči osobě oprávněné z náložného listu i případné námitky, které má vůči ní z jiného právního vztahu.

Zpět | Zpět na hlavní stránku