Odpovědnost za škodu

Odpovědnost dopravce

Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, spočívající ve ztrátě, zničení či poškození zásilky, jež vznikla po převzetí zásilky dopravcem až do jejího vydání příjemci. Jedná se o objektivní odpovědnost, která tedy vzniká bez ohledu na to, zda ze strany dopravce došlo k porušení zákonné či smluvní povinnosti anebo nikoli. Zprostit se této odpovědnosti může dopravce pouze v případě prokázání, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Za škodu na zásilce dopravce rovněž neodpovídá, jestliže prokáže, že byla způsobena:

  • odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky,
  • vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku, nebo
  • vadným obalem, na který dopravce upozornil odesílatele při převzetí zásilky k přepravě.

V posledním uvedeném případě, za předpokladu, že byl vydán nákladní nebo náložný list, musí v něm být vadnost obalu poznamenána. Neupozornil-li dopravce na vadnost obalu, neodpovídá za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná.

Uvedený zákonný výčet liberačních důvodů není možné smlouvou či právním předpisem rozšířit, a tudíž případné ustanovení smlouvy, kterými se omezují zákonné podmínky odpovědnosti dopravce za škodu, jsou neplatná.

Při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen hradit cenu, kterou zásilka měla v době, kdy byla předána dopravci. Při poškození nebo znehodnocení zásilky je dopravce povinen nahradit rozdíl mezi cenou, kterou měla zásilka v době jejího převzetí, a cenou, kterou by v této době měla zásilka poškozená nebo znehodnocená.

Zákonná odpovědnost dopravce za škodu na zásilce nesmí být podrobnější úpravou prováděcích předpisů, zejména přepravních řádů omezena.

Dopravce je povinen podat odesílateli (resp. příjemci, nabyl-li práva na vydání zásilky) zprávu o škodě na zásilce vzniklé do jejího předání příjemci, bez ohledu na to, zda dopravce za vzniklou škodu odpovídá anebo nikoli. V případě, že dopravce poruší tuto povinnost, je odpovědný za škodu, která tím odesílateli vznikne.  

Odpovědnost odesílatele

Je-li potřebné k provedení přepravy předat dopravci určité zvláštní listiny (určité zásilky musí být podle právních předpisů přepravovány pouze spolu s osobitnými doklady), musí být tyto listiny předány dopravci nejpozději s předáním přepravované zásilky. Porušení této povinnosti odesílatelem, rovněž jako předání nesprávných listin, je sankcionováno osobitní odpovědností odesílatele za škodu, která v této souvislosti dopravci vznikne.  

Další osobitní odpovědností odesílatele za škodu, je odpovědnost za škodu, která dopravci vznikne v příčinné souvislosti s jakýmkoliv zneužitím náložného listu, a to bez ohledu na to zda k zneužití náložného listu došlo ze strany odesílatele anebo jiných osob, pochopitelně včetně osob z náložného listu oprávněných. 

Odesílatel dále odpovídá za škodu vzniklou dopravci tím, že mu poskytl nesprávné údaje o obsahu zásilky či jeho povaze. 

Zpět | Zpět na hlavní stránku