Odpovědnost za škodu

Odpovědnost zasílatele

Zasílatel odpovídá za škodu na převzaté zásilce vzniklou při obstarávání přepravy, ledaže ji nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Je nezbytné uvést, že v případě smlouvy zasílatelské zákon zakládá odpovědnost zasílatele za škodu na převzaté zásilce vzniklou pouze při obstarávání přepravy, a tudíž nikoli v rámci prováděné přepravy zásilky. Při plnění závazku zasílatele (v praxi převážně profesionála) se vyžaduje vynaložení odborné péče, což má principielní vliv i na jeho odpovědnost za škodu na zásilce vzniklou při obstarávání přepravy. Platí totiž, že zasílatel se nemůže zprostit této odpovědnosti prokázáním existence tzv. liberačních důvodů, tedy okolností vylučujících odpovědnost za škodu (§ 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku), nýbrž pouze prokázáním objektivní nemožnosti zabránění vzniku škody ani při vynaložení veškeré odborné péče.

Zasílatel má osobitní zákonnou povinnost podat příkazci zprávu o škodě, která zásilce hrozí nebo která na ní vznikla, jakmile se o tom dozví. Tato povinnost je dána bez ohledu na to, či za případnou vzniklou škodu bude odpovídat zasílatel nebo jiná osoba. V případě porušení této povinnosti odpovídá příkazci za veškerou škodu, která mu tím vznikne.

Jinak se na odpovědnost zasílatele za škodu aplikují příslušná ustanovení obecné úpravy náhrady škody ve smyslu obchodního zákoníku a občanského zákoníku.

Odpovědnost příkazce

Příkazce je povinen poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě. V případě porušení této povinnosti odpovídá příkazce zasílateli za škodu, která mu tím vznikne, přičemž příkazce se nemůže zprostit své odpovědnosti prokázáním liberačních důvodů (§ 374 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku).

Jinak se na odpovědnost příkazce za škodu aplikují příslušná ustanovení obecné úpravy náhrady škody ve smyslu obchodního zákoníku a občanského zákoníku.

Zpět | Zpět na hlavní stránku