Odpovědnost za škodu

Odpovědnost pronajímatele

Pronajímatel odpovídá za škody způsobené nájemci tím, že dopravní prostředek není způsobilý k provozu a ke sjednanému způsobu užívání, jinak k užívání obvyklému. Této odpovědnosti se pronajímatel zprostí, jestliže prokáže, že nemohl zjistit ani předvídat nezpůsobilost dopravního prostředku při zachování odborné péče do jeho převzetí nájemcem.

Jinak se na odpovědnost pronajímatele za škodu aplikují příslušná ustanovení obecné úpravy náhrady škody ve smyslu obchodního zákoníku a občanského zákoníku.

Odpovědnost nájemce

Škodu na dopravním prostředku nese zásadně pronajímatel. V případě, že škoda byla způsobena nájemcem nebo osobami, jimž nájemce umožnil přístup k dopravnímu prostředku, odpovídá za škodu nájemce. V této souvislosti stanovuje zákon osobitní prekluzivní lhůtu pro uplatnění práva pronajímatele na náhradu vzniklé škody na dopravním prostředku, a sice tak, že právo pronajímatele na náhradu škody na dopravním prostředku zanikne, jestliže pronajímatel nepožaduje tuto náhradu na nájemci do šesti měsíců po vrácení dopravního prostředku.

Jinak se na odpovědnost nájemce za škodu aplikují příslušná ustanovení obecné úpravy náhrady škody ve smyslu obchodního zákoníku a občanského zákoníku.

Zpět | Zpět na hlavní stránku