Odpovědnost za škodu

Dopravce odpovídá za škodu, která vznikla na přepravované zásilce v době od převzetí k přepravě až do jejího vydání. Jedná se o objektivní odpovědnost dopravce, která může být vyloučena pouze v případě, že škoda byla způsobena:

  • odesílatelem nebo příjemcem,
  • vadností zásilky, jejího obalu nebo balení,
  • zvláštní povahou zásilky, anebo
  • okolností, kterou nemohl dopravce odvrátit (nepatří sem skutečnost, která má původ v provozu dopravce).

Občanský zákoník stanovuje, že při ztrátě nebo zničení zásilky je dopravce povinen nahradit cenu, kterou měla ztracená nebo zničená zásilka v době, kdy byla převzata k přepravě. Kromě toho je povinen nést účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s přepravou ztracené nebo zničené zásilky. Při poškození nebo částečné ztrátě zásilky hradí dopravce částku, o kterou byla zásilka znehodnocena. Pokud je místo toho účelnější provést opravu, hradí dopravce náklady opravy.

Za jiné škody z nákladní přepravy, než jsou škody na přepravované zásilce, odpovídá dopravce, jen byly-li způsobeny překročením dodací lhůty.

Občanský zákoník stanovuje prekluzivní šestiměsíční lhůtu na uplatnění práva na náhradu škody. V této lhůtě musí odesílatel uplatnit u dopravce právo na náhradu škody. Tato lhůta počíná plynout od vydání zásilky dopravcem příjemci, nebo jestliže k vydání zásilky nedošlo, od převzetí zásilky k přepravě. Není-li právo na náhradu škody uplatněno v této lhůtě, zaniká. V případě řádného uplatnění tohoto práva ve stanovené lhůtě, počíná plynout obecná občanskoprávní promlčecí lhůta (3 roky) k uplatnění práva u soudu. Dopravce je zásadně povinen vyřídit uplatněnou reklamaci ve lhůtě 3 měsíců od jejího podání.

Zpět | Zpět na hlavní stránku