POZOR! Věděli jste, že…?

Volba obchodního zákoníku, tj. písemné ujednání smluvních stran, že se na jejich závazkový vztah užijí ustanovení obchodního zákoníku, bude zásadně neplatná v případě, že na jedné smluvní straně vystupuje spotřebitel a na straně druhé dodavatel, tedy zpravidla podnikatel, který jedná v rámci výkonu své podnikatelské činnosti. Typicky by tomu tak bylo tehdy, obsahovala by smlouva mezi těmito subjekty ustanovení, že nárok na odměnu (provizi) zprostředkovatele vzniká již obstaráním příležitosti uzavřít zprostředkovávanou smlouvu.

Možnost sjednání náhrady vynaložených nákladů je vyloučena v případě uzavření zprostředkovatelské smlouvy (smlouvy o zprostředkování), jež má povahu smlouvy spotřebitelské, tedy smlouvy, kterou uzavírají spotřebitel a dodavatel, jakožto osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Takové ujednání by totiž bylo absolutně neplatné pro rozpor se zákonným zákazem občanského zákoníku odchýlit se od jeho ustanovení v neprospěch spotřebitele.  

Zpět | Zpět na hlavní stránku