Právní úprava

Smlouva o přepravě věci je jako smluvní typ upravena v ustanoveních § 610 – § 629 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Ustanoveními obchodního zákoníku upravující tento smluvní typ se bude řídit především závazkový vztah mezi dvěma podnikateli za předpokladu, že vznikl v rámci provozování jejich podnikatelské činnosti. V ostatních případech, se bude vzniklý závazek spravovat právní úpravou občanského zákoníku, který rovněž upravuje smlouvu o přepravě nákladu ve svých ustanoveních § 765 – § 773. Smluvní strany (nepodnikatelé, resp. podnikatel a nepodnikatel) však můžou písemnou dohodou podřadit svůj závazek právní úpravě obchodního zákoníku. 

Tento typ smlouvy je obecně aplikovatelný na všechny druhy dopravy, přičemž podrobnější úpravu závazků touto smlouvou založených v jednotlivých oborech dopravy obsahují především přepravní řády. Obchodní zákoník stanovuje, že prováděcí předpisy (kterými jsou zejména přepravní řády pro jednotlivé druhy dopravy) mohou upravit odchylně přepravu železniční, leteckou, silniční, vnitrozemskou vodní a námořní. Odchylná úprava se však může týkat pouze vzniku smlouvy, přepravních dokladů, vyloučení věci z přepravy, přebírání zásilky dopravcem a její vydávání příjemci, rozsahu nároků vůči dopravci a jejich uplatnění. Smlouva o přepravě věci se vztahuje pouze k přepravě věci, a tudíž její ustanovení není možné aplikovat na závazkový vztah týkající se přepravy osob.

Ustanovení upravující tento typ smlouvy mají převážně dispozitivní povahu, co znamená, že je možné se od nich dohodou stran odchýlit. To však neplatí pro ustanovení § 612 až § 614, § 620, § 622 odst. 4, § 628 a § 629 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, která mají povahu kogentní.

Zpět | Zpět na hlavní stránku