Právní úprava

Smlouva zasílatelská je jako smluvní typ upravena v ustanoveních § 601 – § 609 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Tímto smluvním typem bude založen závazkový vztah, který se řídí vždy právní úpravou obchodního zákoníku a to bez ohledu na povahu účastníků závazkových vztahů (tudíž i v případě, kdy tuto smlouvu uzavřou dva podnikatelé, podnikatel s nepodnikatelem anebo dva nepodnikatelé).

Tato smlouva představuje typ komisionářské smlouvy, jejíž právní úprava v obchodním zákoníku (§ 577 – § 590) se podpůrně užije na úpravu otázek, které ustanovení smlouvy zasílatelské výslovně neřeší. 

Všechna ustanovení upravující tento typ smlouvy (s výjimkou základního ustanovení § 601) mají dispozitivní povahu, co znamená, že je možné se od nich dohodou stran odchýlit.

Zpět | Zpět na hlavní stránku