Právní úprava

Smlouva o nájmu dopravního prostředku je jako smluvní typ upravena v ustanoveních § 630 – § 637 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Tímto smluvním typem se budou řídit zásadně právní vztahy mezi podnikateli. Samozřejmě není vyloučena možnost volby režimu obchodního zákoníku podle ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v případě, že by do závazkového vztahu založeného tímto smluvním typem vstupovali podnikatel a nepodnikatel, resp. dva nepodnikatelé.

Tato smlouva představuje samostatný osobitý typ nájemní smlouvy, upravené jinak pro oblast občanskoprávních vztahů ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Všechna ustanovení upravující tento typ smlouvy (s výjimkou základního ustanovení § 630) mají dispozitivní povahu, co znamená, že je možné se od nich dohodou stran odchýlit.

Zpět | Zpět na hlavní stránku