Právní úprava

Smlouva o provozu dopravního prostředku je jako smluvní typ upravena v ustanoveních § 638 – § 641 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Tento smluvní typ představuje tzv. absolutní obchod, a tudíž ním bude založen závazkový vztah, který se řídí vždy právní úpravou obchodního zákoníku a to bez ohledu na povahu účastníků závazkových vztahů (takže i v případě, kdy tuto smlouvu uzavřou dva podnikatelé, podnikatel s nepodnikatelem anebo dva nepodnikatelé).

Tato smlouva je pochopitelně aplikovatelná na všechny druhy dopravních prostředků. Pro oblast silniční přepravy pak bude směrodajné zejména vymezení dopravního prostředku v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Všechna ustanovení upravující tento typ smlouvy (s výjimkou základního ustanovení § 638) mají dispozitivní povahu, co znamená, že je možné se od nich dohodou stran odchýlit.

Zpět | Zpět na hlavní stránku