Právní úprava

Smlouva zprostředkovatelská je jako smluvní typ upravena v ustanoveních § 774 – § 777 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Tímto smluvním typem (a právním režimem občanského zákoníku) se budou řídit právní vztahy mezi osobami – nepodnikateli, resp. v případě, že aspoň jednou ze smluvních stran bude nepodnikatel. Pokud na obou stranách závazkového vztahu vystupují podnikatelé (a tento vztah se týká jejich podnikatelské činnosti), bude se jejich právní vztah řídit právní úpravou závazků obchodního zákoníku, která zahrnuje i samostatný smluvní typ smlouvy o zprostředkování (§ 642 – § 651). Samozřejmě není vyloučena možnost volby režimu obchodního zákoníku dle ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v případě, že by do závazkového vztahu založeného tímto smluvním typem vstupovali podnikatel a nepodnikatel, resp. dva nepodnikatelé. Volba obchodního zákoníku však nesmí vést ke zhoršení právního postavení spotřebitele jako slabší smluvní strany.

Všechny ustanovení upravující tento typ smlouvy mají kogentní povahu, co znamená, že se od nich není možné dohodou stran odchýlit.

Zpět | Zpět na hlavní stránku