Právní úprava

Smlouva o zprostředkování je jako smluvní typ upravena v ustanoveních § 642 – § 651 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Tímto smluvním typem (a právním režimem obchodního zákoníku) se budou řídit zásadně právní vztahy, v nichž vystupují na obou stranách podnikatelé a vzniklý závazkový vztah se týká s přihlédnutím ke všem okolnostem jejich podnikatelské činnosti. V případě, že tomu tak není, bude se závazkový vztah řídit právní úpravou občanského zákoníku, který pro oblast občanskoprávních vztahů upravuje i samostatný smluvní typ - smlouvu zprostředkovatelskou (§ 774 – § 777). Samozřejmě není vyloučena možnost volby režimu obchodního zákoníku dle ustanovení § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v případě, že by do závazkového vztahu založeného tímto smluvním typem vstupovali podnikatel a nepodnikatel, resp. dva nepodnikatelé.

Všechny ustanovení upravující tento typ smlouvy (s výjimkou základního ustanovení § 642) mají dispozitivní povahu, co znamená, že je možné se od nich dohodou stran odchýlit.

Zpět | Zpět na hlavní stránku