Právní úprava

Smlouva o přepravě nákladu je jako smluvní typ upravena v ustanoveních § 765 – § 773 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Právní úpravou smlouvy o přepravě nákladu v občanském zákoníku se budou řídit zásadně závazkové vztahy, v kterých nevystupují na obou stranách podnikatelé v rámci výkonu své podnikatelské činnosti. V opačném případě se bude závazkový vztah (mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti) spravovat právním režimem obchodního zákoníku, který upravuje obdobný smluvní typ – smlouvu o přepravě věci (§ 610 – § 629 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku). Není vyloučena ani možnost smluvních stran (podnikatele a nepodnikatele, ev. dvou nepodnikatelů) o působnosti obchodního zákoníku. Taková dohoda však musí být písemná a nesmí vést ke zhoršení právního postavení smluvní strany, která je spotřebitelem.

Smlouva o přepravě nákladu poskytuje obecnou právní úpravu přepravy movitých věcí aplikovatelnou na všechny stávající druhy dopravy. Občanský zákoník tedy svou úpravou nezohledňuje rozdílnosti jednotlivých druhů dopravy, které jsou (jak je tomu v oblasti právní úpravy přepravy zvykem) přenechány přepravním řádům. 

Zpět | Zpět na hlavní stránku