Smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti

Smluvními stranami smlouvy po přepravě věci jsou dopravce a odesílatel.

Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení) a odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné).

Základní práva dopravce:

 1. právo požadovat, aby mu odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu, není-li smlouva uzavřena písemně,
 2. právo provést dopravu prostřednictvím dalšího dopravce,
 3. právo prodat zásilku vhodným způsobem na účet odesílatele, hrozí-li na zásilce bezprostředně podstatná škoda a není čas si vyžádat pokyny odesílatele nebo prodlévá-li odesílatel s takovými pokyny,
 4. právo na úplatu smluvenou, nebyla-li smluvena, tak úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy, které vzniká po provedení přepravy do místa určení, pokud smlouva nestanoví jiný okamih vzniku tohoto nároku, 
 5. právo na poměrnou část přepravného dle přepravy již uskutečněné, nemůže-li být přeprava dokončena pro skutečnosti, za něž dopravce neodpovídá,
 6. zástavní právo k zásilce k zajištění nároků vyplývajících ze smlouvy, které trvá do času, pokud dopravce může se zásilkou nakládat (platí přednost zástavního práva dalšího dopravce, rovněž jako přednost zástavního práva dopravce před zástavním právem zasílatele).

Základní povinnosti dopravce:

 1. povinnost převzít zásilku, přičemž tato povinnost vzniká jen tehdy, nevznikne-li smlouva již převzetím zásilky a odesílatel dopravce o její převzetí požádá,
 2. povinnost přepravit zásilku,   
 3. povinnost vydat odesílateli při převzetí zásilky náložný list, stanoví-li tak smlouva,
 4. povinnost vydat odesílateli náhradní náložný list, v případě, že došlo ke ztrátě nebo zničení původního náložného listu,
 5. povinnost provést přepravu do místa určení s odbornou péčí,
 6. povinnost provést přepravu do místa určení ve smluvené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu,
 7. povinnost doručit zásilku příjemci, je-li dopravci znám,
 8. povinnost oznámit příjemci ukončení přepravy, má-li si podle smlouvy příjemce zásilku v místě určení vyzvednout,
 9. povinnost provést určitý inkasní úkon, pokud ho k tomu smlouva zavazuje,
 10. povinnost podat odesílateli (resp. příjemci, nabyl-li práva na vydání zásilky) zprávu o škodě na zásilce.

Základní práva odesílatele:

 1. právo požadovat, aby mu dopravce písemně potvrdil převzetí zásilky,
 2. tzv. dispoziční právo, tj. právo požadovat, aby prováděná přeprava byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo jinak naloženo (do času, než dopravce ještě nevydal zásilku určenému příjemci).

Základní povinnosti odesílatele:

 1. povinnost předat dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě zvláštní listiny, jsou-li tyto listiny potřebné k provedení přepravy,
 2. povinnost poskytnout dopravci správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze.

 

Zpět | Zpět na hlavní stránku