Smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti

Smluvními stranami smlouvy zasílatelské jsou zasílatel a příkazce.

Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu. Závazek zasílatele obstarat přepravu zahrnuje standardně povinnost uzavřít smlouvy o přepravě věci do (smlouvou zasílatelskou) určeného místa.

Základní práva zasílatele:

 1. právo požadovat na příkazci zasílatelský příkaz (v případě, že smlouva nebyla uzavřena písemně),
 2. právo samovstupu, tzn. právo uskutečnit sám přepravu, kterou má obstarat, v případě, že to není smlouvou nebo příkazcem nejpozději do začátku uskutečňování přepravy zakázáno,
 3. právo použít k obstarání přepravy jiného zasílatele (mezizasílatele),
 4. právo (povinnost) prodat zásilku vhodným způsobem na účet příkazce, za předpokladu, že na zásilce hrozí bezprostředně podstatná škoda a není čas vyžádat si od příkazce potřebné pokyny anebo prodlévá-li příkazce s takovými pokyny,
 5. právo na úplatu, jejíž výše byla sjednána ve smlouvě, resp. úplatu obvyklou v době sjednání smlouvy při obstarání obdobné přepravy, nebyla-li úplata ujednána smluvně,
 6. právo na náhradu nutných, užitečných a účelných nákladů, které zasílatel vynaložil za účelem splnění svých závazků,
 7. zástavní právo k zásilce na zajištění svých nároků.

Základní povinnosti zasílatele:

 1. povinnost vlastním jménem a na účet příkazce obstarat přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa,
 2. povinnost plnit pokyny příkazce,
 3. povinnost upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho pokynů,
 4. povinnost vyžádat si od příkazce doplnění pokynů, neobdrží-li od něj všechny nezbytné a potřebné pokyny,
 5. povinnost postupovat při nebezpečí z prodlení i bez nezbytných a potřebných pokynů tak, aby byly co nejvíce chráněny zasílateli známé zájmy příkazce,
 6. povinnost s vynaložením odborné péče sjednat způsob a podmínky přepravy odpovídající co nejlépe zájmům příkazce,
 7. povinnost pojistit zásilku, je-li tak výslovně ujednáno,
 8. povinnost podat příkazci zprávu o škodě, která zásilce hrozí nebo která na ní vznikla, jakmile se o této skutečnosti dozví.

Základní práva příkazce:

 1. právo na obstarání přepravy věcí z určitého místa do určitého jiného místa.

Základní povinnosti příkazce:

 1. povinnost poskytnout zasílateli správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě,
 2. povinnost poskytnout zasílateli přiměřenou zálohu na náklady spojené s plněním jeho závazku, a to dříve, než zasílatel začne s jeho plněním,
 3. povinnost zaplatit zasílateli úplatu (smluvní, resp. obvyklou) a náhradu nákladů bez zbytečného odkladu poté, co zasílatel splnil svůj závazek, tedy zajistil obstarání přepravy uzavřením potřebných smluv s dopravci, popřípadě mezi zasílateli a podal o tom zprávu příkazci.

Zpět | Zpět na hlavní stránku