Smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti

Smluvními stranami smlouvy o nájmu dopravního prostředku jsou pronajímatel a nájemce.

Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu (nájemné).

Základní práva pronajímatele:

 1. právo na nájemné ve smluvené výši, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k povaze pronajatého dopravního prostředku a stanovenému způsobu jeho užívání; nájemné se platí ve lhůtách stanovených smlouvou, jinak po ukončení užívání dopravního prostředku anebo koncem každého kalendářního měsíce, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 3 měsíce,
 2. právo vypovědět smlouvu sjednanou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.

Základní povinnosti pronajímatele:

 1. povinnost přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání,
 2. povinnost předat nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady (doklady nezbytné k provozu dopravního prostředku, typicky technický průkaz) v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po jejím uzavření,
 3. povinnost odevzdat nájemci dopravní prostředek způsobilý k provozu a ke sjednanému způsobu užívání, jinak k užívání obvyklému,

Základní práva nájemce:

 1. právo užívat dopravní prostředek ke sjednanému způsobu užívání, jinak k užívání obvyklému,
 2. právo na náhradu nákladů běžné údržby a oprav dopravního prostředku, jež má povinnost hradit pronajímatel, za předpokladu, že tyto náklady uplatnil u pronajímatele do 3 měsíců po jejich vynaložení (v opačném případě může pronajímatel v soudním řízení úspěšně vznést námitku pozdního uplatnění těchto nákladů),
 3. právo neplatit nájemné za dobu, po kterou nebylo možné dopravní prostředek užívat pro nezpůsobilost dopravního prostředku nebo potřebu jeho opravy (oznámí-li nájemce pronajímateli tuto nemožnost bez zbytečného odkladu), ledaže nemožnost užívat dopravní prostředek způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k dopravnímu prostředku přístup,
 4. právo vypovědět smlouvu sjednanou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.

Základní povinnosti nájemce:

 1. povinnost nepřenechat dopravní prostředek k užívání jiné osobě, není-li to smlouvou výslovně povoleno,
 2. povinnost pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda,
 3. povinnost dát dopravní prostředek pojistit, stanoví-li tak smlouva,
 4. povinnost udržovat dopravní prostředek na účet pronajímatele ve stavu, v jakém dopravní prostředek převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, tedy povinnost provádět běžnou údržbu a opravy dopravního prostředku na účet pronajímatele (vyjímaje opravy, které musel nájemce provést v důsledku škodné události, za kterou odpovídá – náklady na tyto opravy hradí pochopitelně nájemce),
 5. povinnost oznamovat pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu oprav, k jejichž provedení je povinen nájemce a jejichž náklady hradí pronajímatel,
 6. povinnost platit nájemné ve smluvené výši, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k povaze pronajatého dopravního prostředku a stanovenému způsobu jeho užívání; nájemné se platí ve lhůtách stanovených smlouvou, jinak po ukončení užívání dopravního prostředku anebo koncem každého kalendářního měsíce, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 3 měsíce,
 7. povinnost vrátit dopravní prostředek po zániku práva jej užívat do místa, kde byl převzat.

Zpět | Zpět na hlavní stránku