Smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti

Smluvními stranami smlouvy o provozu dopravního prostředku jsou provozce a objednatel.

Smlouvou o provozu dopravního prostředku se zavazuje poskytovatel provozu dopravního prostředku (provozce) přepravit náklad určený objednatelem provozu dopravního prostředku a k tomu účelu s dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele a objednatel se zavazuje zaplatit úplatu.

Základní práva provozce:

  1. právo na úplatu za řádné splnění závazku.

Základní povinnosti provozce:

  1. povinnost přepravit náklad určený objednatelem a k tomu účelu s dopravním prostředkem buď vykonat jednu nebo více předem určených cest nebo během smluvené doby vykonat cesty podle určení objednatele,
  2. povinnost na své náklady zabezpečit, aby dopravní prostředek byl způsobilý k cestám, které jsou předmětem smlouvy, a použitelný pro přepravu stanovenou ve smlouvě,
  3. povinnost podle povahy přepravy opatřit dopravní prostředek způsobilou posádkou a pohonnými hmotami a dalšími věcmi potřebnými pro smluvené cesty.

Základní práva objednatele:

  1. právo na postoupení oprávnění požadovat smluvený provoz dopravního prostředku jiné osobě.

Základní povinnosti objednatele:

  1. povinnost zaplatit provozci úplatu.

Zpět | Zpět na hlavní stránku