Smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti

Smluvními stranami smlouvy o zprostředkování jsou zprostředkovatel a zájemce.

Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.

Základní práva zprostředkovatele:

  1. právo na odměnu v dohodnuté výši, avšak pouze za předpokladu, že zájemce přičiněním zprostředkovatele skutečně uzavřel zprostředkovávanou smlouvu,
  2. právo na náhradu nutných a účelně vynaložených nákladů, je-li to výslovně ve smlouvě dohodnuto; v pochybnostech jen, jestliže mu vznikl nárok na odměnu,
  3. právo za zájemce jednat či cokoliv přijímat, pokud byl k tomu zmocněn písemnou plnou mocí (např. písemná plná moc k uzavření zprostředkovávané smlouvy).

Základní povinnosti zprostředkovatele:

  1. povinnost aktivně zprostředkovávat pro zájemce příležitost k uzavření smlouvy se třetí osobou,
  2. povinnost oznamovat zájemci všechny důležité okolnosti související se zprostředkováním, zejména okolnosti, které mohou ovlivnit rozhodnutí zájemce uzavřít zprostředkovávanou smlouvu.

Základní práva zájemce:

  1. právo na obstarání příležitosti k uzavření zprostředkovávané smlouvy.

Základní povinnosti zájemce:

  1. povinnost zaplatit zprostředkovateli odměnu v dohodnuté výši, v případě, že smlouva byla fakticky uzavřena a to přičiněním zprostředkovatele,
  2. povinnost poskytnout zprostředkovateli náhradu nákladů vynaložených nutně a účelně v souvislosti s plněním jeho závazku, je-li to výslovně dohodnuto ve smlouvě; v pochybnostech jen, jestliže zprostředkovateli vznikl nárok na odměnu,
  3. povinnost oznamovat zprostředkovateli všechny důležité okolnosti související se zprostředkováním, zejména okolnosti, které mohou ovlivnit jeho rozhodnutí uzavřít zprostředkovávanou smlouvu.

Zpět | Zpět na hlavní stránku