Smluvní strany a jejich základní práva a povinnosti

Smluvními stranami smlouvy o zprostředkování jsou zprostředkovatel a zájemce.

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

Základní práva zprostředkovatele:

 1. právo na provizi sjednanou, jinak obvyklou za zprostředkování obdobných smluv v době uzavření smlouvy o zprostředkování, které vzniká okamihem a) uzavření smlouvy, jež je předmětem zprostředkování, b) obstarání příležitosti zájemce uzavřít zprostředkovávanou smlouvu, vyplývá-li výslovně ze smlouvy o zprostředkování, že zprostředkovatel je povinen obstarat pouze tuto příležitost, c) splnění závazku třetí osoby ze zprostředkovávané smlouvy, je-li to ve smlouvě stanoveno (v tomto případě vzniká zprostředkovateli nárok na provizi rovněž v případě, že závazek třetí osoby vůči zájemci zanikl nebo splnění závazku třetí osoby se oddálilo z důvodů, za něž odpovídá zájemce),
 2. právo na úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů spojených se zprostředkováním, jen když to bylo ve smlouvě výslovně sjednáno, a v pochybnostech jen při vzniku nároku na provizi,
 3. právo ukončit smlouvu učiněným oznámením druhé straně.

Základní povinnosti zprostředkovatele:

 1. povinnost vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl zájemce příležitost uzavřít zprostředkovávanou smlouvu,
 2. povinnost bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy,
 3. povinnost pro potřebu zájemce uschovat doklady, jež nabyl v souvislosti se zprostředkovatelskou činností, a to po dobu, po kterou mohou být tyto doklady významné pro ochranu zájmů zájemce,
 4. povinnost navrhovat zájemci uzavření smlouvy pouze s důvěryhodnou osobou, tj. s osobou, u níž není dána důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkované smlouvy,
 5. povinnost sdělit zájemci na jeho požádání údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s kterou zprostředkovatel navrhuje uzavření smlouvy.

Základní práva zájemce:

 1. právo ukončit smlouvu učiněným oznámením druhé straně.

Základní povinnosti zájemce:

 1. povinnost sdělovat zprostředkovateli skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření této smlouvy,
 2. povinnost zaplatit zprostředkovateli provizi sjednanou, jinak obvyklou za zprostředkování obdobných smluv v době uzavření smlouvy o zprostředkování.

Zpět | Zpět na hlavní stránku