Vnitrostátní nákladní doprava

Závazkové vztahy v oblasti vnitrostátní silniční nákladní dopravy se budou řídit zásadně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a to zejména jeho ustanoveními § 610 až § 629, jež upravují smlouvu o přepravě věci, a dále zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a to především ustanoveními § 760 – § 764, § 772 – § 773, která upravují smlouvu o přepravě nákladu. Podrobnější úprava práv a povinností účastníků přepravní smlouvy v oblasti vnitrostátní nákladní silniční dopravy je přenechána přepravnímu řádu, jímž je vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu. Byť je tento předpis poněkud zastaralý, a jeho četná ustanovení již neodpovídají podmínkám dnešní moderní nákladní dopravy, je stále všeobecně závazným právním předpisem a jako takový součástí právního řádu České republiky. Rovněž je v této souvislosti potřebné upozornit na skutečnost, že uvedený přepravní řád neplatí pro přepravy, pro něž platí mezinárodní úmluvy (kterou je samozřejmě i Úmluva CMR).

Objednávka přepravy

Odesílatel je povinen přepravu u dopravce objednat, přičemž objednávku je možné učinit písemně, ústně, telegraficky, telefonicky nebo dálnopisně. Objednávka musí obsahovat veškeré údaje potřebné k provedení a k vyúčtování přepravy, mezi něž je nutné zařadit podstatné náležitosti přepravní smlouvy, tj. určení smluvních stran, úplatný závazek dopravce přepravit zásilku, vymezení zásilky a místa odeslání a místa určení.

Vznik smlouvy

Přepravní smlouva mezi odesílatelem a dopravcem vznikne přijetím objednávky anebo převzetím zásilky přepravě. Za přijetí objednávky se považuje dosažení ústní nebo telefonické dohody o rozsahu, době, popřípadě i způsobu provedení požadované přepravy anebo okamžik, kdy písemné, telegrafické nebo dálnopisné potvrzení dopravce o přijetí objednávky dojde objednateli. Objednávka může být přijata též započetím objednané přepravy dopravcem.

Přepravní smlouvou se dopravce zavazuje odesílateli, že provede přepravu za dohodnutých podmínek a za podmínek stanovených přepravním řádem. Odesílatel se zavazuje dopravci, že splní sjednané a přepravním řádem stanovené podmínky a že zaplatí přepravné.

Přepravní list

Přepravním dokladem v rámci vnitrostátní silniční nákladní dopravy je přepravní list, jenž doprovází zásilku až do jejího vydání a který odevzdává dopravci zároveň se zásilkou odesílatel. Přepravní list musí obsahovat název (jméno) odesílatele a příjemce, obvyklé pojmenování obsahu zásilky a jejího obalu, počet kusů, celkovou váhu zásilky, místo nakládky a místo vykládky, datum a potvrzení převzetí zásilky dopravcem a příjemcem.

Zásilka

Zásilku (její část), která podle své povahy vyžaduje, aby byla za přepravy chráněna obalem před ztrátou nebo poškozením, je odesílatel povinen podat k přepravě v řádném obalu. Odesílatel odpovídá za škody, které vznikly vadným nebo nedostatečným obalem. Dopravce je oprávněn kdykoli přezkoumat, odpovídá-li zásilka zápisům přepravce v přepravní listině. Zjistí-li dopravce ještě před vyjetím vozidla z místa nakládky, že k přepravě byla přijata zásilka vyloučená z přepravy, je povinen ji vrátit odesílateli a odesílatel je povinen ji převzít zpět. Zjistí-li dopravce uvedenou závadu až během přepravy, jízdu přeruší a vyžádá si nejkratší cestou návrh odesílatele.

Přepravní lhůta

V oblasti vnitrostátní silniční nákladní dopravy jsou podpůrně (pro případ, že nebyla lhůta sjednána) stanoveny dodací lhůty, v nichž je dopravce povinen vydat zásilku příjemci. Při přepravě do vzdálenosti 150 km činí dodací lhůta 12 hodin, při přepravě na vzdálenost do 300 km je to 24 hodin a při přepravě na vzdálenost přes 300 km je to 48 hodin. Za překročení dodací lhůty stanovuje přepravní řád povinnost dopravce zaplatit příjemci pokutu ve výši jedné desetiny dovozného za každých započatých dvacet čtyři hodin, o které byla dodací lhůta překročena, nejvýše však polovinu dovozného. Je však nutno uvést, že obecně závazné stanovení dodací lhůty je zejména ve vztahu dvou podnikatelů v právním režimu obchodního zákoníku značně rozporuplné.    

Vydání zásilky

Zásilku vydá dopravce příjemci určenému odesílatelem (oprávněný příjemce), přičemž je současně povinen vydat mu přepravní list, na němž příjemce potvrdí převzetí zásilky svým podpisem. Z důvodů poškození zásilky při přepravě může příjemce odmítnout přijetí zásilky nebo její část pouze tehdy, změnil-li se poškozením stav zásilky do té míry, že ji nelze použít k původnímu účelu. Nebyla-li zásilka vydána nebo vrácena odesílateli do patnácti dnů, a jde-li o věci snadno zkazitelné, do tří dnů po uplynutí dodací lhůty, považuje se za ztracenou a přepravce může žádat náhradu. Byla-li zásilka po vyplacení náhrady nalezena, nabídne ji dopravce oprávněnému. Oprávněný může žádat, jestliže vrátí náhradu, aby zásilka byla dodána jemu na jiné místo nebo jinému příjemci bez placení dalšího přepravného. Nedojde-li odpověď do deseti dnů po odeslání nabídky, dopravce může provést likvidaci zásilky.

Odpovědnost za škodu

Dopravce zásadně odpovídá za škodu vzniklou na zásilce během prováděné přepravy. Své odpovědnosti se zprostí, prokáže-li existenci stanovených tzv. liberačních důvodů. Může se jednat např. o situace, kdy škoda na zásilce byla způsobena jejím odesílatelem nebo příjemcem, vadou či přirozenou povahou obsahu zásilky anebo jejím vadným obalem. Samozřejmě je liberačním důvodem i skutečnost, že škodě na zásilce nemohl dopravce zabránit ani při vynaložení odborné péče. Jsou-li dány podmínky odpovědnosti dopravce za škodu na zásilce, je povinen vzniklou škodu nahradit, a to v rozsahu ceny, jež měla zásilka v době jejího převzetí k přepravě (došlo-li ke ztrátě či úplnému zničení zásilky) anebo částkou, o kterou byla zásilka znehodnocena (došlo-li k jejímu poškození či znehodnocení). Škodu, jež vznikla překročením dodací lhůty, hradí dopravce jen do výše dovozného.        

Reklamace

Práva, která má oprávněný z přepravy nebo v souvislosti s přepravou, musí být uplatněna u dopravce, jinak zanikají. Oprávněný k podání reklamace v oblasti vnitrostátní nákladní silniční dopravy je zásadně příjemce zásilky, jde-li o úplnou ztrátu zásilky, tak odesílatel. Oprávněný musí uplatnit právo u dopravce bez zbytečného odkladu nejpozději do šesti měsíců, a to od události toto právo zakládající. Dopravce je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě tří měsíců.